Νομικό Πλαίσιο

Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα «Σχεδία στην πόλη» συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ. στις 12 Μαρτίου 2007 με αριθμό μητρώου 41502 και με αριθμό δημοσίευσης 1090 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Συμμετέχουν 5 ιδρυτικά μέλη ενώ προβλέπεται η λειτουργία της ομάδας εθελοντικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή νέων εθελοντών. Η Άτυπη Ομάδα Εθελοντών δραστηριοποιείται από το 1999 και τα μέλη της μέχρι σήμερα συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν το έργο της οργάνωσης. Η «Σχεδία στην πόλη» είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη.

Κάθε χρόνο στην ομάδα συμμετέχουν ενεργά περίπου 50 εθελοντές (παλιά και νέα μέλη).

Κύριοι στόχοι της «Σχεδίας στην πόλη» είναι

α) η προώθηση πολιτιστικών, παιδαγωγικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση παιδιών, νέων και της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού, όπως ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, ρατσισμός, βία, διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα, επικοινωνία, περιβάλλον, εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση κ.α.

β) η υποστήριξη – μέσω εθελοντικών προγραμμάτων - παιδιών και νέων που βιώνουν ιδιαίτερες δυσκολίες και κοινωνικό αποκλεισμό (παιδιά και νέοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων και άτομα με αναπηρίες)

γ) η εκπαίδευση εθελοντών και η προώθηση των αρχών της βιωματικής μάθησης

Οι σκοποί της "Σχεδίας στην πόλη" επιτυγχάνονται με μια σειρά δράσεων όπως υλοποίηση εθελοντικών προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βιωματικών σεμιναρίων κ. α. 

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει συνεργασίες με δημόσιους φορείς, ομάδες και οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι πόροι προέρχονται από ποικίλες δραστηριότητες σύμφωνες με τους σκοπούς της, από συνδρομές μελών και υποστηρικτών και εκτάκτως από χορηγίες, δωρεές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις κλπ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών. 

Ορίζεται επίσης σαφώς ότι η εταιρεία λόγω του μη κερδοσκοπικού της χαρακτήρα ουδέποτε μπορεί να διανείμει πόρους στα μέλη της, τα οποία συνεισφέρουν στο έργο της εθελοντικά και χωρίς καμία οικονομική αξίωση.

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και υπεύθυνος σε θέματα διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπησης είναι ο διαχειριστής της εταιρείας όπως ορίζεται από το καταστατικό και επικυρώνεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.