Εισαγωγικό κείμενο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος για τη Νεολαία θέλοντας να ενισχύσει τη φωνή των νέων. Πόσο ακούγεται στα αλήθεια η φωνή των νέων σήμερα; Και τελικά τι μπορεί να γίνει στην πράξη;;

Ας ακουστεί η φωνή των νέων!

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος για τη Νεολαία θέλοντας να ενισχύσει τη φωνή των νέων, να δημιουργήσει συνθήκες για νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Παράλληλα στόχος είναι  να αναδειχθούν  τα κύρια θέματα, προβλήματα και προκλήσεις που  οι νέοι και οι νέες από όλες τις χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν.

  • Πόσο ακούγεται στα αλήθεια η φωνή των νέων σήμερα;
  • Έχουν την ίδια πρόσβαση σε ενημέρωση και σε ευκαιρίες οι νέοι και οι νέες που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • Ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται πρακτικά στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και κινητικότητας;
  • Πως διασφαλίζεται η ισότιμη εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;
  • Με ποιον τρόπο οι νέοι/ες θα συμμετέχουν ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων;
  • Πόσο τελικά γνωρίζει η Νεολαία την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της;

Φαίνεται πως κάποια από αυτά τα ερωτήματα έχουν τεθεί και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τόσο από τις αναφορές των ίδιων των θεσμικών οργάνων όπως το European Youth Forum όσο και από τους/τις ευρωβουλευτές που μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τις δικές τους αναφορές από τα εθνικά γραφεία για τη Νεολαία.

Στην Ελλάδα πάντως φαίνεται η νεολαία να απέχει από αυτές τις συζητήσεις. Στους περισσότερους Δήμους, αν και στο οργανόγραμμά τους βλέπουμε να υπάρχουν «Αντιδημαρχίες για τη Νεολαία», στην πράξη γίνονται πολύ λίγες στοχευμένες και ουσιαστικές ενέργειες που πραγματικά να δίνουν πρόσβαση στους νέους και στις νέες της τοπικής κοινωνίας για έγκυρη ενημέρωση, για διάλογο, για ανάληψη πρωτοβουλιών.

Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων, δεν υπάρχει Κέντρο Νεολαίας ή έστω ένα σημείο ενημέρωσης και στήριξης για τη Νεολαία για να απευθυνθούν και να λάβουν πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν (ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και κατάρτισης, ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας , εθελοντική εργασία κα.)

Η Κοινωνία των Πολιτών και οι φοιτητικές οργανώσεις  (π.χ. ΑΙΕSEC) παίζουν σημαντικό ρόλο και ως ένα βαθμό καλύπτουν ένα μέρος αυτού του κενού.

Στη συνέχεια οι νέοι και οι νέες αναζητούν μέσα από προσωπικές διαδρομές και τον δικό τους κοινωνικό περίγυρο απαντήσεις και ευκαιρίες. Και σίγουρα υπάρχουν έντονες διαφορές προσβασιμότητας ανάμεσα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και την επαρχία.

Η εμπειρία μας από τις συνεργασίες μας και την ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης μας δείχνει ότι αυτό ισχύει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη.

Οι κοινωνικές ανισότητες και η αδυναμία συμπερίληψης όλων των νέων υπάρχουν παντού, περισσότερο ή λιγότερο.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά και μέσα στην σκληρή υγειονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει πραγματικές γέφυρες διαλόγου και υποστήριξης με πράξεις και όχι μόνο με λόγια και «στρογγυλεμένες» αναφορές.

Λοιπόν!

Ας ακουστεί η φωνή των νέων!!!

 

Παρακάτω παραθέτουμε το κείμενο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας με χρήσιμα links.

Μετά την εξαγγελία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την επίσημη πρότασή της για την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η Ευρώπη χρειάζεται το όραμα, τη δέσμευση και τη συμμετοχή όλων των νέων για να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον — πιο πράσινο, πιο συμπεριληπτικό και πιο ψηφιακό. Με την πρόταση αυτή, η Ευρώπη προσπαθεί να προσφέρει στις νέες και στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης την τελευταία έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία παρέχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης των νέων Ευρωπαίων όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μάθηση, την απασχόληση και τη συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική ζωή.

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ίδια τη νεολαία, προτίθεται: 

  • να τιμήσει και να στηρίξει τη γενιάπου έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της, ενδυναμώνοντάς την περαιτέρω και ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη της στο μέλλον, καθώς δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση προσφέρουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες·
  • να ενθαρρύνει το σύνολο της νεολαίας, και ιδίως τα άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα, αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να δραστηριοποιηθούν στα κοινά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής·
  • να προωθήσει τις ευκαιρίεςπου παρέχουν οι ενωσιακές πολιτικές στους νέους και στις νέες προκειμένου να στηρίξουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα συμβαδίζει με την επιτυχή υλοποίηση τουNextGenerationEU όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης. και
  • να αντλήσει έμπνευσηαπό τις δράσεις, τα οράματα και τις γνώσεις των νέων για την περαιτέρω ενίσχυση και τόνωση του κοινού εγχειρήματος που συνιστά η ΕΕ, με βάση τηΔιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Η Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν να υποβάλουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Τις προσεχείς ημέρες θα δρομολογηθεί ειδική έρευνα σχετικά με τη Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η Επιτροπή, από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τη νεολαία, θα διοργανώσει διάφορες δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και θα εξετάσει την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύπτουν θέματα που επηρεάζουν πρωτίστως τους νέους και τις νέες, με βάση τις προτεραιότητες που επισημαίνονται στους στόχους για τη νεολαία, όπως η ισότητα και η ένταξη, η βιωσιμότητα, η ψυχική υγεία, η ευεξία και η ποιοτική απασχόληση. Στις δραστηριότητες θα συμμετάσχουν νέοι εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν από ένα πρόσωπο που θα αναλάβει τον εθνικό συντονισμό και θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Η πρόταση της Επιτροπής εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Η επικαιροποίηση της απόφασης ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο 2021.

https://europa.eu/youth/year-of-youth_el

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας;

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί! Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού. Με πολλές ευκαιρίες για να μάθεις, να μοιραστείς το όραμά σου, να γνωρίσεις ανθρώπους και να συμμετάσχεις σε δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι η στιγμή να προχωρήσουμε με εμπιστοσύνη και ελπίδα στη νέα εποχή μετά την πανδημία. Μάθε τι μπορεί να σου προσφέρει το Έτος μπαίνοντας στον λογαριασμό #EuropeanYearOfYouth!

European Youth Forum

https://www.youthforum.org/files/Press20Release20European20Year20of20Youth2028129.pdf

 

Επιμέλεια, παρουσίαση:

Αργυρώ Σκίτσα

Πρόεδρος της "Σχεδίας στην πόλη"

Φιλόλογος, εκπαιδεύτρια σε θέματα εμψύχωσης και δυναμικής ομάδων